Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Niko Design;

Bedenktijd: de termijn van veertien kalenderdagen gerekend vanaf de ontvangst van de Product(en) door de Consument, waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;

De consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst aangaat met Niko Design;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Producten: alle door Niko Design aan Consument uit hoofde van de Overeenkomst Te leveren producten;

Niko Design: de vennootschap onder firma Niko Design, statutair gevestigd in Bunschoten-Spakenburg. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80624685, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Niko Design georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Website: de website www.nikodesign.nl , waar Consument de Producten van Niko Design elektronisch kan bestellen.

 1. Identiteit van Niko Design
  1. Niko Design:de vennootschap onder firma Niko Design,
   Adres: Abeltasmanstraat 17.
   Telefoonnummer: +31 6 55133041
   E-mailadres: info@nikodesign.nl
   Kamer van Koophandel-nummer: 80624685
   BTW-nummer: NL861740166B01

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Niko Design, iedere bestelling van de consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Niko Design en de consument.
  2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
  3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. De consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt. Het plaatsen van een bestelling op via de Webshop en het aanvinken van de tekst: “I’ve read and accept the terms & conditions” is de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

 

 1. Aanbiedingen
  1. Alle aanbiedingen van Niko Design zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, en kunnen door Niko Design worden herroepen. Niko Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Wanneer een aanbieding wijzigt na het sluiten van de overeenkomst, is de consument gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de wijziging van de aanbieding van Niko Design.
  2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Niko Design behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
  3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan de consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
  4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Niko Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Niko Design niet.

 

5. Bestellingen

 a. De consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de Website.

 b. Indien Niko Design heeft, is Niko Design gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de overeenkomst bijzondere   voorwaarden te verbinden. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden respectievelijk gewijzigd. Indien de   consument niet akkoord gaat met de wijziging van de overeenkomst is de consument gerechtigd om de   overeenkomst te ontbinden en de bestelling te annuleren, gedurende 10 kalenderdagen na mededeling van de   wijziging van de aanbieding van.

  c. Indien Niko Design een bestelling niet accepteert of indien Niko Design bijzondere voorwaarden wenst te   verbinden aan de overeenkomst, deelt Niko Design dit uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling   aan de consument mede.

  d. Niko Design accepteert in ieder geval geen bestellingen wanneer Niko Design het woonadres van de consument       niet kan vaststellen.

  e. Niko Design kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn/haar   betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord   aangaan van de overeenkomst. Indien Niko Design op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de   Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de   uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5, tot stand op het moment dat de consument een bestelling plaatst bij Niko Design op basis van het aanbod van Niko Design, waarmee het aanbod door de consument wordt aanvaard en de consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Voordat de consument de mogelijkheid krijgt om over te gaan tot betaling van de Producten, wordt aan de consument een overzicht getoond van de door hem/haar geselecteerde producten.
  3. Niko Design zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg (per e-mail) bevestigen.
  4. Indien en voor zover de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Niko Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Niko Design voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Niko Design daartoe passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.

 

 1. Prijzen, betalingen en verzendkosten
  1. De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
  2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte, de plaats van aflevering en de gekozen verzendmethode.
  3. Na een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
  4. De consument kan de bestelde Producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL en PayPal.

 

 1. Levering en risico
  1. Niko Design betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde Producten.
  2. Niko Design verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.
  3. De bestelling wordt op het door de consument opgegeven adres afgeleverd. Indien de consument niet thuis is op het moment van levering, is Niko Design gerechtigd de Producten af te leveren bij de buren van de consument. Niko Design streeft ernaar om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 10 kalenderdagen nadat de bestelling is geaccepteerd uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
  4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk tien kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Niko Design het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terugbetalen. De consument is verplicht om de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze door Niko Design aan de consument ter beschikking worden gesteld.
  5. Het risico van beschadigingen en/of vermissing van de producten berust bij Niko Design, tot het moment van aflevering aan de consument op het opgegeven adres of de buren. Indien de consument niet thuis is op het moment van levering. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  6. De consument is verplicht de Producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Niko Design deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft de consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.
  7. Indien de consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.
  8. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Niko Design het recht om extra verzendkosten bij de consument in rekening te brengen.
  9. Niko Design doet haar best om de Website zo actueel mogelijk te houden. Indien een Product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Niko Design binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met consument.

 

 1. Reclames
  1. Niko Design heeft de verplichting om producten te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden.
  2. Als het Product/de Producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient de consument Niko Design daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee maanden na aflevering van het Product aan de consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  3. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.
  4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Niko Design de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan de consument te restitueren, na retourzending van de reeds ontvangen Producten.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Niko Design blijft volledig eigenaar van het geleverde Product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de website berusten bij Niko Design.
  2. De consument is niet gerechtigd om (delen van) de Website op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De consument mag geen veranderingen in de geleverde Producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De consument mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden.

 

 1. Diversen
  1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Niko Design en de consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en overeenkomsten. De administratie van Niko Design geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
  2. Niko Design is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen.
  3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Niko Design in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Niko Design vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de consument en Niko Design, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Niko Design gevestigd is.